ABOUT US

Art and Education by the Sea / Celf ac Addysg ar Lan y Môr

(Sculpture by the Sea UK)

SPECIALISING IN PUBLIC ART COMMISSIONS / ARTIST RESIDENCIES / PROJECTS

WORKSHOPS FOR SCHOOL AND COMMUNITY GROUPS/ SPECIAL OCCASIONS

SCULPTURE, ENVIRONMENTAL ART AND MIXED MEDIA

Art and Education by the Sea /Celf ac Addysg ar Lan y Môr is an Environmental Arts Company operating in South and West Wales in the U.K. We specialise in running art workshops and events for school children and communities. Our company is run by a team of trained artists who have previously collaborated on large scale community and schools arts projects, such as the innovative Green Art project for 50 Welsh Primary Schools at Bishops Wood in 2000/01. Our aim is to provide curriculum linked, educational and fun adventure art workshops that will inspire creativity and imagination, enhance motor/ thinking skills and resourcefulness, as well as giving our participants an environmental awareness.The workshops are run in different natural Welsh places, such as beaches, nature reserves or school grounds and involve discovery, observation and interpretation of each place with artworks inspired by nature and created from sustainable natural or recycled materials. We have been running workshops in natural settings in Swansea, Gower, Pembrokeshire and Carmarthen areas since 1998 with various projects which are featured on this website. See annual Beach Sculpture Festival pages and school project pages. See below for details of the different services we offer:-

COMMISSIONS: We undertake commissions to work on site specific sculpture projects for local schools, authorities, educational, environmental or private organisations (see our gallery page for examples). Please contact us with your requirements on info@artandeducationbythesea.co.uk

RESIDENCIES/ WORKSHOPS: We are available to book at reasonable rates for one off and longer school /community residencies in Wales and have a team of artists (including Welsh Speakers) in both Swansea and West Wales that can provide a bespoke tailor made workshop(s) or course(s) whatever your event, theme or requirement. We also run informative, interesting and practical Inset days for teachers in school grounds. All our artists hold enhanced DBS's and are highly trained to work with all ages and abilities. For Swansea enquiries please contact Managing Artist Sara Holden and for West Wales enquires please contact Managing Artist Tina Marie Cunningham by email and we will respond by return.

BIRTHDAY PARTIES/ OTHER OCCASIONS: We run creative birthday party activities at the beach, in private gardens or natural spaces. Book us to make your party extra special with artist led sculpture/ art activites based on your theme. i.e. fairies and seahorses or dragons and castles, etc. We can also run special sculpture workshops for other types of groups - eg. hen and stag parties, wedding parties or family get togethers. Please contact us with your requirements and number of participants and we will reply by return with a quote (with or without photography package - please specify).

Celf ac Addysg ar Lan y Môr
(Cerflunio ar Lan y Môr y DU gynt)
YN ARBENIGO MEWN COMISIYNAU / CYFNODAU PRESWYL / DIGWYDDIADAU ARBENNIG/ GWEITHDAI YSGOLION / PARTÏON PEN-BLWYDD A GWEITHDAI ACHLYSURON ERAILL:

Cwmni Celf Amgylcheddol yw Celf ac Addysg ar Lan y Môr sy'n gweithredu yn ne a gorllewin Cymru, sy'n arbenigo mewn gweithdai/digwyddiadau i blant ysgol a chymunedau. Rydym yn dîm o artistiaid hyfforddedig sydd wedi cydweithio'n flaenorol ar brosiectau celf ysgolion (a chymunedol) mawr, e.e. y prosiect Celf Werdd ar gyfer 50 o ysgolion cynradd yng Nghoed yr Esgob yn 2000/01. Ein nod yw darparu gweithdai celf antur difyr ac addysgol sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm, sy'n ysbrydoli creadigrwydd, yn gwella sgiliau motor/meddwl a dyfeisgarwch, yn ogystal â chyflwyno ymwybyddiaeth o'r amgylchedd. Rydym wedi bod yn cynnal gweithdai mewn lleoliadau naturiol yn Abertawe a gorllewin Cymru ers 1998 gyda phrosiectau amrywiol fel a amlygwyd. Gweler y tudalennau Gwyl Cerfluniau Traeth a phrosiect ysgol.

COMISIYNAU: Rydym yn gweithio ar brosiectau cerflunwaith sy'n benodol i safle i ysgolion, awdurdodau a sefydliadau amgylcheddol neu breifat lleol (gweler yr oriel - enghreifftiau). Cysylltwch â ni yn info@artandeducationbythesea.co.uk

CYFNODAU PRESWYL / GWEITHDAI: Rydym ni ar gael am brisiau rhesymol i ysgolion / cyfnodau preswyl cymunedol. Mae ein tîm o artistiaid (gan gynnwys siaradwyr Cymraeg) yn gallu darparu gweithdy(ai) neu gwrs/cyrsiau pwrpasol, beth bynnag yw eich digwyddiad, eich thema neu'r hyn sydd ei angen arnoch. Rydym hefyd yn cynnal diwrnodau hyfforddiant mewn swydd diddorol, ymarferol sy'n llawn gwybodaeth i athrawon. Mae gan bob un o'n hartistiaid GDG manwl ac maent wedi'u hyfforddi i weithio gyda phob oedran a gallu. Ar gyfer ymholiadau Abertawe, cysylltwch â Sara Holden ac ar gyfer ymholiadau gorllewin Cymru, cysylltwch â Tina Marie Cunningham.

PARTÏON PEN-BLWYDD / ACHLYSURON ERAILL: Rydym yn cynnal gweithgareddau creadigol ar gyfer partïon pen-blwydd ar y traeth, mewn gerddi preifat neu ardaloedd naturiol. Cysylltwch â ni er mwyn gwneud eich parti'n fwy arbennig gyda cherflunwaith/gweithgareddau celf sy'n seiliedig ar eich thema dan arweiniad artist. e.e. tylwyth teg a morfeirch neu ddreigiau a chestyll, etc. Rydym hefyd yn gallu cynnal gweithdai cerflunwaith arbennig ar gyfer mathau eraill o grwpiau - e.e. partïon cyn priodas, partïon priodas neu ddigwyddiadau teuluol. Cysylltwch â ni gan roi gwybod i ni am eich gofynion a nifer y cyfranogwyr, a byddwn yn ymateb drwy roi dyfynbris (gyda phecyn ffotograffiaeth neu beidio - nodwch).


MANAGING ARTISTS AT SCULPTURE BY THE SEA UK /ART AND EDUCATION BY THE SEA:

SARA HOLDEN
TINA CUNNINGHAM

Sculpture by the Sea UK Ltd/ Cerflunio ar lan y Mor

Art and Education by the Sea

Reg. Ltd. Co. No: 8204938.

All website photographs / text copyright Sculpture by the Sea UK Ltd. 2005-23

 

Home About Us Gallery Schools Festival Links Contact Us